Moi drodzy,

Właśnie otrzymaliśmy pismo wysłane do jednego z obywateli przez Pana wiceprezydenta Katowic Mariusza Skibę, zachęcamy do lektury…

Cały tekst dostępny poniżej :

W nawiązaniu do Pana maili z dnia 12 grudnia 2018r. oraz 27 grudnia 2018r. w sprawie uciążliwości zapachowych związanych z eksploatacją kompostowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przy ul. Milowickiej 7 w Katowicach, pragnę poinformować o podjętych działaniach w zakresie walki z uciążliwościami odorowymi:

 1. Wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach (MPGK) o ponowną kontrolę zakładu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przy ul. Milowickiej.

Miasto Katowice pismem z dnia 13.07.2018r. wystąpiło do WIOŚ o przeprowadzenie ponownej kontroli MPGK. Ponowne oględziny terenu MPGK zostały przeprowadzona 21 sierpnia na terenie zakładu MPGK. Kontrola stwierdziła zarówno poprawność działania instalacji jak i nie odczuła nadmiernej uciążliwości zapachowej.

 1. Szczegółowa weryfikacja procesów przetwarzania odpadów w zakładzie MPGK.

MPGK zleciło w dniu 01.08.2018 wykonanie ?Analizy i oceny procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów zielonych, prowadzonych w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów, pod kątem zgodności z przepisami krajowymi i unijnymi?. Autorem opracowania dostarczonego w dniu 14.08.2018 jest Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Inż. Andrzej Jędrczak. W konkluzji opracowania stwierdził on, że procesy są prowadzone prawidłowo, czego potwierdzeniem są wyniki badań produktu uzyskiwanego z odpadów zielonych (Decyzja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G-757/18) oraz bieżące badania składowanego stabilizatu. Profesor Jędrczak zasugerował kilka zmian organizacyjnych, które prawnie nie są wymagane, ale mogą wpłynąć na zmniejszenie specyficznego zapachu kompostowanych odpadów np. zastosowanie do zbiórki worków biodegradowalnych, organizacja odbioru od mieszkańców w pierwszych dniach tygodnia (zaraz po weekendzie). MPGK zastosowało proponowane sugestie w procesie przetwarzania odpadów biodegradowalnych.

 1. Sprawdzenie skuteczności testowanego neutralizatora zapachów.

MPGK pod koniec czerwca 2018r. wprowadziło do technologii przetwarzania specjalny środek neutralizujący zapachy ? STABIOCOMPLEX. Po zakończeniu pełnego cyklu przetwarzania (na początku sierpnia 2018r.) stwierdzono w MPGK poprawę warunków pracy ? zmniejszenie uciążliwości odorowych (w procesie kompostowania i stabilizacji).

 1. Nowe urządzenie do neutralizacji zapachów z pryzm.

W lipcu 2018r. zadeklarowano zakup jednej armatki antyodorowej. Po analizie sytuacji – finalnie MPGK zakupiło 4 armatki antyodorowe w cenie 40 tys. zł za sztukę. Wszystkie armatki zostały uruchomione do połowy września. Stosowany jest w nich preparat FRP004. Działanie armatek w świetle opinii pracowników MPGK również przyczyniło się do zmniejszenia uciążliwości występujących podczas procesu technologicznego. 

Ponadto od grudnia 2018r. w hali przyjęć odpadów zmieszanych uruchomiliśmy instalację antyodorową składająca się z dwóch agregatów zraszających odpady i zmniejszających stopień zapylenia oraz ewentualne odory.

Działania technologiczne wymagane w procesie kompostowania i stabilizacji odpadów (na placu dojrzewania stabilizatu i kompostu) staramy się wykonywać  zgodnie z sugestiami wyrażonymi w w/w Decyzji Komisji Europejskiej (2018/1147) tzn. przy uwzględnieniu korzystnych warunków atmosferycznych, a od połowy listopada br. również z zastosowaniem membran

 1. Sprawdzenie 9 sąsiadów.

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice zwrócił się 13 lipca do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach w/s kontroli 9 innych podmiotów, które potencjalnie mogą być źródłem uciążliwości zapachowych dla mieszkańców:

 

 • Katowickie Wodociągi S.A. (zarządzające Oczyszczalnią Ścieków Dąbrówka Mała Centrum) ul. Obrońców Westerplatte 89 w Katowicach,
 • Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ul. Milowicka 1B w Katowicach,
 • DROGOPOL Sp. z o.o. ul. Siemianowicka 52 w Katowicach (wytwórnia mas bitumicznych),
 • BM Recykling Sp. z o.o. – ul. Konopnickiej 11 w Siemianowicach Śląskich,
 • STENA Recykling Sp. z o.o. – ul. Konopnickiej 11 w Siemianowicach Śląskich,
 • Tauron Ciepło Sp. z o.o. – ul. Konopnickiej 11 w Siemianowicach Śląskich,
 • Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów – ul. Szyb Jana 1H w Czeladzi,
 • Remondis Sp. z o.o. – ul. Baczyńskiego 11 w Sosnowcu,
 • Schronisko dla zwierząt Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych ul. Baczyńskiego 2B w Sosnowcu.

            Dodatkowo ? po weryfikowaniu informacji spływających od mieszkańców oraz wizjach w terenie ? Wydział Kształtowania Środowiska wystąpił 27 lipca 2018r. o kontrolę podmiotu ?Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło – ul. Srokowiecka w Siemianowicach Śląskich (kompostowanie odpadów, w tym szczególnie osadów ściekowych i skratek).

 

 1. Specjalny patrol.

Straż Miejska uruchomiła patrol interwencyjny, który reaguje na zgłoszenia w sprawie uciążliwości odorowych. Strażnicy Miejscy dokonali licznych wizji i oględzin w terenie i objeżdżali ponad 20 miejsc będących potencjalnymi źródłami uciążliwości odorowych.

 

 1. Stworzenie szczegółowej mapy.

Straż Miejska uruchomiła specjalny numer telefonu do zgłaszania uciążliwości odorowych (662 189 376). Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice stworzył mapę zgłoszeń uciążliwości zapachowych, dokonywane korelacje zgłoszeń (czas, miejsce i kierunek wiatrów) nie pozwoliły stwierdzić jednoznacznego ? pewnego (jedynego) źródła uciążliwości odorowych. W późnych godzinach wieczornych oraz wczesnym rankiem, gdy odnotowuje się najwięcej zgłoszeń ? nie pracuje instalacja kompostowania MPGK (czynne prace kompostowni odbywają się codziennie w godzinach od 6.00 do 14.00; w godzinach późniejszych pracują jedynie służby utrzymania ruchu oraz czasami  w zależności od potrzeb sortownia odpadów i załadunek paliwa alternatywnego na pojazdy transportujące RDF do cementowni).

 1. Wywóz kompostu z MPGK.

Od 1 sierpnia 2018r. rozpoczął się wywóz zmagazynowego na terenie zakładu MPGK kompostu nieodpowiadającego wymaganiom, a przeznaczonego do rekultywacji składowisk. Do tej pory wywieziono kilkanaście tysięcy ton. Należy podkreślić, że wywożenie może czasowo wzmagać uciążliwości dla ościennych dzielnic ze względu na proces związany z rozgrzebaniem pryzm, załadunkiem i wywozem. Jest to nieuniknione – jednak dzięki tym działaniom pryzma zostanie finalnie wywieziona w całości

 1. Sprawdzenie zakładu MPGK oraz ?Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło? ? za pomocą drona.

22 sierpnia 2018r. zakład MPGK oraz składowisko odpadów przy ul. Srokowieckiej w Siemianowicach Śląskich zostały skontrolowane z użyciem drona ? z termowizją (z firmy Flytronic) w obecności przedstawicieli Straży Miejskiej z Katowic i Siemianowic Śląskich. Wybór tych dwóch lokalizacji był związany z dużą liczbą skarg mieszkańców dotyczących tych dwóch obiektów oraz wcześniejszymi wizjami Straży Miejskiej. Lot dronem określił powierzchnię składowisk ? MPGK w Milowicach ? 11 hektarów ? natomiast przy ul. Srokowieckiej w Siemianowicach Śląskich ? 31,5 hektara. Użyty dron wykazał, iż powierzchnia składowiska odpadów biodegradowalnych MPGK jest zdecydowanie mniejsza od składowiska z terenu Siemianowic Śląskich, a użycie kamery termowizyjnej wskazało, iż rozkład temperatury składowanych pryzm jest w MPGK niższy niż w przypadku składowiska przy ul. Srokowieckiej. W przypadku zakładu MPGK w raporcie czytamy, że ?miejsce monitorowane wskazuje na uporządkowany i zorganizowany proces składowania i gospodarowania odpadami?, natomiast w przypadku składowiska przy ul. Srokowieckiej ? ?materiał filmowy i zdjęciowy może wskazywać na nieuporządkowany charakter procesu oraz monitorowanego terenu?

 1. Wizja lokalna z udziałem mieszkańców Burowca i Dąbrówki Małej.

12 września 2018r., w godzinach 18.30 ? 21.30 odbyła się wizja lokalna z udziałem 8 mieszkańców Burowca i Dąbrówki Małej, wiceprezydenta Mariusza Skiby, prezesa MPGK oraz pracowników Wydziału Kształtowania Środowiska i Wydziału Komunikacji Społecznej. W ramach objazdu wizytowano 7 miejsc wskazywanych przez mieszkańców jako potencjalne źródła uciążliwości zapachowych. W trakcie objazdu mieszkańcy wskazali uciążliwości zapachowe odczuwane w BM Recycling (Siemianowice Śląskie ? ul. Konopnicka 11), na terenie Katowickich Wodociągów SA, na terenie zakładu MPGK oraz na terenie ?Firma Usług Ekologicznych Krystyna Żądło? w Siemianowicach Śląskich. W dwóch pierwszych przypadkach mieszkańcy stwierdzili, że pomimo odczuwalnego odoru ? nie jest to zapach, który jest uciążliwy w ich dzielnicach. W przypadku dwóch ostatnich miejsc ? mieszkańcy wskazali je, jako źródła uciążliwości zapachowych, które są odczuwalne w Burowcu i Dąbrówce Małej.

 

            Ponadto informuję, że Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach jest spółką prawa handlowego i działa w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych (KSH). Spółka działa w wielu obszarach, z czego głównymi są odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, utrzymanie czystości ulic i placów (utrzymanie letnie i zimowe, mechaniczne oraz ręczne) czy też prowadzenie Stacji Kontroli Pojazdów. MPGK świadczy głównie usługi na rzecz miasta Katowice, ale również zgodnie z KSH prowadzi działalność komercyjną.

Jednym z elementów Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów mieszczącego się od 30 lat przy ulicy Milowickiej 7A jest Instalacja Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów, która jako Instalacja Regionalna wpisana do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami ma możliwość, a nawet prawny obowiązek przyjmowania odpadów z całego Regionu II naszego województwa (naturalnie w ramach posiadanych mocy przerobowych i przyznanych limitów określonych w Pozwoleniu Zintegrowanym wydanym przez Marszałka województwa śląskiego).

Do zakładu trafiają między innymi odpady zmieszane, odpady selektywnie zbierane (np. makulatura, tworzywa, metale), gabaryty, odpady z czyszczenia ulic i placów, pozostałości po sortowaniu. Natomiast w wyniku procesów technologicznych przebiegających na liniach funkcjonujących na terenie Zakładu powstają odpady lub/i produkty ( m.in. czyste surowce wtórne w postaci szkła, makulatury, butelek PET; paliwo alternatywne dla cementowni; stabilizat; kompost nieodpowiadający wymaganiom; polepszacz gleby), które przekazywane są do recyklerów, termicznego odzysku energii, do rekultywacji i składowania. W zależności od rodzaju i frakcji odpadów oraz ich przeznaczenia przechowywane są one przed przekazaniem do końcowego zagospodarowania bądź pod zadaszeniem, w magazynach, zbelowane lub w wolnostojących pryzmach. Wszystkie dane o ilościach zebranych i przetworzonych odpadów  zawarte są w rocznych sprawozdaniach składanych do Urzędu Marszałkowskiego.

Urządzenia peryferyjne na terenie zakładu pracują w reżimie dopasowanym do przebiegu procesów technologicznych i warunków atmosferycznych. W urządzeniach i maszynach ze względu m.in. na okresy gwarancji  stosowane są materiały i środki zalecane przez producentów.

Wszystkie procesy na terenie Zakładu prowadzone są w oparciu o obowiązujące przepisy, ustawy oraz posiadane decyzje.

MPGK ustawicznie poprawia organizację pracy i przebieg procesów technologicznych celem zminimalizowania oddziaływania na najbliższe otoczenie i dostosowanie instalacji do wymogów Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej (2018/1147) z dnia 10 sierpnia 2018r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów

            W światle powyższego informuję, że prowadzone działania, kontrole, zgłoszenia mieszkańców, kontrole WIOŚ i Straży Miejskiej – pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że prawdopodobnie istnieje więcej źródeł uciążliwości zapachowych. Odpowiedzialnie podchodząc do tego tematu, pomimo braku twardych dowodów, założyliśmy, że jednym z takich emitorów jest zakład MPGK w Milowicach dlatego podjęliśmy powyższe działania, by eliminować potencjalne uciążliwości związane z procesem przetwarzania odpadów w zakładzie. Z drugiej strony chcielibyśmy, by także takie intensywne działania zostały podjęte w innych miejscach w Siemianowicach Śląskich i Sosnowcu, które także potencjalnie mogą być źródłem wspomnianych uciążliwości. Do sprawy podchodzimy priorytetowo. Mamy świadomość, że opisywanych uciążliwości nie da się zlikwidować z dnia na dzień ? ale zapewniamy, że ze strony Miasta Katowice podejmujemy szereg działań w tym zakresie.

Napisz co o tym myślisz, twoje zdanie jest bardzo ważne !

Kontakt

Jeżeli chcesz umieścić materiał w postaci pisma, zdjęc, video itp na stronie, przeslij nam go na emial

Nasz e-mail

miastosmrodu.pl@gmail.com

Współpraca

Szukamy osób, które równie jak my są zaangażowane w problem katowickiego smrodu . Tylko wspólne działanie oraz koordynacja tych działań zaprowadzą nas do celu. Pomóż nam promować tą drogę komunikacji i dołącz do nas.

 

Wsparcie

Jeżeli chcesz wesprzeć nasza akcje zapraszamy do kontaktu poprzez email lub formularz kontaktowy. Możesz również wywiesić baner na swoim ogrodzeniu, balkonie, oknie itp.  Prześlij nam wymiary, a my przygotujemy dla Ciebie gotowy plik.

 

Misja

Chcemy być głównym kanałem informacyjnym pomiędzy wszystkimi obywatelami dotkniętymi problemem unoszącego się od lat smrodu z MPGK na ulicy Milowickiej w Katowicach.