1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej miastosmrodu.pl jest Mariusz Guzera (osoba fizyczna) , dalej ?Administrator?,
 2. Dane osobowe Użytkownika serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników serwisu, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z użytkownikiem serwisu
  2. celów informowania o aktualizacjach w sprawie smrodu katowickiego (Newsletter)
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników serwisu:
  1. Adres e-mail,
  2. Imię i Nazwisko
 3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania z serwisu (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik serwisu.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika serwisu u usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Użytkownika serwisu z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.
3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz przesyłanie materiałów drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora zgodnie z Regulaminem.
 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
  2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).
4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Użytkownika serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: miastosmrodu.pl@gmail.com
5. PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa miastosmrodu.pl używa plików ?cookies?. Brak zmiany po stronie Użytkownika serwisu ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików ?cookies? jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach ?cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
   • sesyjne
   1. ?Cookies? ?sesyjne? są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
  1. Użytkownik serwisu ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików ?cookies? do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików ?cookies? dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Kontakt

Jeżeli chcesz umieścić materiał w postaci pisma, zdjęc, video itp na stronie, przeslij nam go na emial

Nasz e-mail

miastosmrodu.pl@gmail.com

Współpraca

Szukamy osób, które równie jak my są zaangażowane w problem katowickiego smrodu . Tylko wspólne działanie oraz koordynacja tych działań zaprowadzą nas do celu. Pomóż nam promować tą drogę komunikacji i dołącz do nas.

 

Wsparcie

Jeżeli chcesz wesprzeć nasza akcje zapraszamy do kontaktu poprzez email lub formularz kontaktowy. Możesz również wywiesić baner na swoim ogrodzeniu, balkonie, oknie itp.  Prześlij nam wymiary, a my przygotujemy dla Ciebie gotowy plik.

 

Misja

Chcemy być głównym kanałem informacyjnym pomiędzy wszystkimi obywatelami dotkniętymi problemem unoszącego się od lat smrodu z MPGK na ulicy Milowickiej w Katowicach.